do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O KLUBIE » * RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

1. Klub Karate Inochi Gniezno przetwarza dane osobowe członków Klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków-zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zajęcia, zawody, obozy, szkolenia).
2. Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Inochi Gniezno z siedzibą przy ul. Bukowej 39 w Gnieźnie. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem administratora strony Klubu - inochigniezno@op.pl
3. Dane osobowe członków Klubu, w tym członków-zawodników podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej.
4. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w punkcie 1 będą nieodpłatnie przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: prowadzenia listy obecności na treningach, zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach, szkoleniach, obozach, uzyskania dotacji, ogłaszania wyników, wręczania nagród, księgowania wpłat, przygotowywania relacji z imprez sportowych i klubowych, publikacji zdjęć z wydarzeń oraz w materiałach promocyjnych.
5.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela prawnego w przypadku osób małoletnich,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania, uaktualniania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudniać albo uniemożliwiać członkostwo w Klubie lub współpracę z nim.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym należących do szczególnej kategorii (wyłącznie w formie pisemnej), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 

                                                                                                                                   Zarząd Klubu Karate Inochi Gniezno

 
© 2019 bafbok1vup.webstrona.com.pl | Tworzenie stron internetowych