do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O KLUBIE » * STATUT

STATUT

Klubu Karate Inochi Gniezno

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Klub Karate Inochi Gniezno” - zwane dalej „Klubem”.

2. Siedzibą Klubu jest Gniezno.

§ 2

 

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz związków sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

4. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

 

Rozdział II

CELE KLUBU I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

 

Celem Klubu jest:

a) organizacja procesu szkolenia sportowego,

b) stwarzanie dogodnych warunków do osiągnięcia przez członków Klubu wysokiego poziomu wyszkolenia,

c) propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej oraz idei sztuki walki, którą jest Karate,

d) wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagandowo-informacyjnych,

e) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje i związki sportowe,

f) organizacja wyjazdów szkoleniowych i sportowych – krajowych i zagranicznych,

g) reprezentowanie barw Klubu podczas imprez sportowych,

h) promocja miasta Gniezno.

 

§ 6

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami, organizacjami, w których gestii znajdują się sprawy związane z kulturą fizyczną i sportem,

c) propagowanie Karate przez członków Klubu wśród społeczeństwa,

d) wytyczanie kierunków działalności oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności,

e) organizowanie zawodów oraz innych imprez sportowych,

f) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,

g) organizowanie szkoleń, zgrupowań, obozów sportowych,

h) stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i Karate.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 

§ 7

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

§ 8

 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być tyko członkami wspierającymi Klubu.

 

§ 9

 

1. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i zaakceptowaniu jej przez Zarząd Klubu.

2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

3. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, na zasadach określonych w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 10

 

1. Członek zwyczajny Klubu ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Klubu,

c) zgłaszania do organów Klubu wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uprawiania sportu w ramach Klubu,

e) pełnego korzystania z obiektów, sprzętu oraz urządzeń sportowych będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,

f) uczestniczenia w zawodach, imprezach sportowych i wyjazdach organizowanych przez Klub.

2. Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Klubu,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Klubu,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,

d) dbania o mienie, dobre imię i godnego reprezentowania Klubu,

e) podnoszenia poziomu sportowego, kulturalnego i etyczno-moralnego,

f) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ochrony własności Klubu i zwalczania przejawów marnotrawstwa,

g) swoją postawą i działaniami przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Klubu.

 

§ 11

 

1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) upadłości bądź likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Klubu.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 12

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Klubu za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

 

§ 13

 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Klubu godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

 

§ 14

 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Klub, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział IV

WYRÓŻNIENIA I KARY

 

§ 15

 

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i pełnienie obowiązków, wybitne osiągnięcia sportowe, Zarząd może stosować następujące wyróżnienia:

a) pochwała,

b) dyplom uznania,

c) nagroda rzeczowa,

d) nadanie odznaki honorowej Klubu.

2. Za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminów, działania na szkodę Klubu, Zarząd może stosować następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) pozbawienie funkcji,

d) zawieszenie w prawach członka,

e) wykluczenie z szeregów Klubu.

3. Członkowi, wobec którego zastosowano karę przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział V

ORGANY KLUBU

 

§ 16

 

Organami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna.

 

 

Rozdział VI

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 17

 

1. Uchwały wszystkich organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa ogólnej liczby członków, Zarząd wyznacza drugi termin. Wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie trzydziestu minut po pierwszym terminie.

4. Każdy członek Klubu ma prawo do jednego głosu na Walnym Zebraniu Członków.

5. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Członkowie Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 18

 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Stowarzyszenia oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Klubu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego .

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowany wniosek 3/4 członków Klubu.

 

§ 20

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) uchwalenie regulaminów działania organów Klubu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu z działalności za okres obrachunkowy,

d) udzielanie, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,

e) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,

f) wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Klubu,

j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

l) zatwierdzanie bilansu otwarcia likwidacji w przypadku rozwiązania i likwidacji Klubu,

m) powoływanie i likwidacja oddziałów Klubu,

n) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłaszanych przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony, wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Walnym Zebraniu.

3. Walne Zebranie Klubu po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Klubu wybiera Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

 

 

Rozdział VII

ZARZĄD

 

§ 21

 

1. Zarząd składa się od trzech do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, a w wypadku liczebniejszego zarządu może wybrać także Sekretarza, a członkom zarządu przydzielić do realizacji określone zadania.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez Prezesa inny członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 22

 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Klubu nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej należą do zakresu działania Zarządu.

2. Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

3. W przypadku dokonywania płatności zobowiązań Klubu za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Klub może reprezentować jedna osoba. Osoba ta jest wybierana przez Zarząd spośród Członków Zarządu w formie uchwały.

4. Zarząd może udzielać i odwoływać pełnomocnictwa ogólne i szczególne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 23

 

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Zarządu za ostatni pełny rok obrotowy w pełnieniu tej funkcji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Klubie,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

§ 24

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Klubu i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalanie składek członkowskich,

e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

f) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych.

 

 

Rozdział VIII

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 25

 

1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie opinii w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

§ 26

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

 

 

Rozdział IX

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

 

§ 27

 

1. Majątek Klubu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.

2. Majątek Klubu pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn, zapisów i spadków,

3. Majątkiem i funduszami Klubu zarządza Zarząd.

 

§ 28

 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do 15-go dnia bieżącego miesiąca.

 

§ 29

 

1. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

2. Rok obrachunkowy Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

§ 30

 

Dokumenty finansowe oraz sprawozdania finansowe sporządzane przez Zarząd powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

 

Rozdział X

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA KLUBU

 

§ 31

 

1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.

2. Rozwiązanie Klubu następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. Pozostały po likwidacji majątek Klubu, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

 

Rozdział XI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 32

 

Niniejszy Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Klubu; § 17 nie stosuje się.


§33

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty przez Walne Zebranie Członków Klubu Karate Inochi Gniezno, w dniu 22.02.2014r. w Gnieźnie.

 
© 2019 bafbok1vup.webstrona.com.pl | Tworzenie stron internetowych